Ulsted Hallen . Nørtoftvej 5 . Ulsted . 9370 Hals . Tlf. 2122 4992 . E-mail. uh@ulsted-hallen.dk

Vedtægter for Ulsted-Hallen.


§ 01. Institutionens navn er Ulsted-Hallen.

Dens formål er, at opføre og drive hal og andre faciliteter til idræt og andre aktiviteter for kommunens borgere, herunder også møder, udstillinger m.m.


§ 02. Institutionen er selvejende. Dens formue består af ejendommen kaldet Ulsted-Hallen

beliggende på en parcel af mat. nr. 37 cø-Ulsted By og sogn med alt til ejendommen hørende inventar.

Ingen personer, foreninger eller lignende har andel i institutionens formue eller eventuelle overskud. Der hæftes heller ikke for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.

Ulsted Boldklubs klubhus indgår i projektet for Ulsted-Hallen. Ulsted Boldklub har ejendomsretten til klubhuset samt sikret sig, at den ubebyggede del af hallens arealer benyttes til idrætsanlæg.


§ 03. Regnskabsåret er fra 01. januar – 31. december.

Den af repræsentantskabet valgte kasserer skal føre en kassebog og en statusbog, så de er i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. De skal give et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.


§ 04. Institutionens midler skal som udgangspunkt indsættes i lokalt pengeinstitut i Ulsted på konti lydende på institutionens navn.

Hvis, der ved institutionens drift efter afskrivninger, fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af tidligere eller til imødegåelse af kommende års forudsete underskud, kan dette anvendes til ekstraordinære afskrivninger, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger eller til opførelse af nye anlæg eller køb af inventar.

Bestyrelsen kan vedtage at udbetale honorarer, tabt arbejdsfortjeneste eller vikardækning til sine medlemmer for bestyrelsesarbejdet.


§ 05. Repræsentantskabet, der er institutionens øverste myndighed, leder institutionen gennem en af dette valgt bestyrelse.

Repræsentantskabet består af Ulsted Boldklub, Ulsted Boldklubs Støtteforening, Hou Gymnastik- og Idrætsforening, Ulsted Borgerforening, Ulsted Skytteforening, Ulsted Jagtforening. Disse har hver ret til at vælge ét medlem til repræsentantskabet for hver påbegyndte 50 medlemmer i foreningen. Dog således, at ingen af de nævnte foreninger kan vælge mere end 3 medlemmer til repræsentantskabet.

Forudsætning er, at de pågældende foreninger har lovlige vedtægter og har holdt mindst 2 generalforsamlinger.

Repræsentantskabet kan vælge at optage andre foreninger/institutioner, som er brugere af institutionen, efter ansøgning.

 

§ 06. Det ordinære repræsentantskabsmøde holdes inden udgangen af første kvartal.

Indkaldelse af medlemmerne til det ordinære repræsentantskabsmøde skal ske skriftligt med mindst 3 ugers forudgående varsel med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Forelæggelse af budget og driftsplaner for det kommende år.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 07.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, uanset de mødte stemmeberettigedes antal, når der er foretaget lovlig indkaldelse.

De stemmeberettigede er bestyrelsen og de deltagende repræsentantskabsmedlemmer jf.

vedtægterne

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til ændring af vedtægter eller til vedtagelse af institutionens ophævelse kræves, at emnerne er anført i dagsordnen på mindst 2 af hinanden følgende repræsentantskabsmøder.

Ændringer af vedtægter og ophævelse af institutionen kræver, at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 10 repræsentanter fremsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemner.

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker med samme varsel som ordinært repræsentantskabsmøde.

Vedtægtsændringer skal godkendes af Aalborg Kommune.


§ 07. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 - 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med evt. næstformand og sekretær.

Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen således:

Formand og 1 - 2 medlemmer i lige år, kasserer og 2 - 3 medlemmer i ulige år. Der vælges hvert år 1 suppleant for 1 år.

Bestyrelsen kan vælges uden for repræsentantskabets kreds.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst 4 medlemmer.

Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen varetager institutionens anliggende i alle henseende.

Ved køb, salg eller pantsætning af den faste ejendom eller optagelse af lån forpligtiges institutionen af den samlede bestyrelses underskrifter og byrådets godkendelse.

Salg af institutionens faste ejendom skal godkendes af repræsentantskabet.


§ 08. Såfremt den selvejende institution Ulsted-Hallen ophæves, skal dens formue anvendes til fremme af de i § 01. omhandlende formål i Ulsted og omegn.

Den ophævede institutions midler skal dog forblive henstående i 5 år efter ophævelsen for at afvente, om midlerne kan finde anvendelse til fornyet opførsel af nye idrætsfacilliter i Ulsted.

Ved institutionens ophævelse angiver bestyrelsen indstilling overfor repræsentantskabet om midlernes anvendelse, hvis beløbet i løbet af de 5 år ikke anvendes til fornyet hal i Ulsted.

Medens der til vedtagelse af ophævelse kræves majoritet som beskrevet i § 06., kan repræsentantskabet her træffe sin afgørelse med simpel stemmeflerhed.Således vedtaget på repræsentantskabsmøde den 19 Marts 2012